תקנון

תקנון

תקנון אתר האינטרנט של בחינות

מבוא     

הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של בחינות על תכניו והשירותים הניתנים בו, מהווים הסכמה מראש לכל התנאים הקבועים בתקנון זה.

 

הגדרות     

  "האתר" – אתר האינטרנט של בחינות שכתובתו www.bhinoot.com

  "התקנון"- תקנון אתר האינטרנט כמפורט במסמך זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי מנהל האתר.

 "מנהל האתר"- שירות הלקוחות של האתר שפרטיו כאמור בסעיף . להלן.

 "רישום לאתר"- הזנת פרטים אישיים של לקוח בטופס המיועד לכך באתר.

הוראות שימוש באתר

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

במסגרת הליך רכישת מוצרים באמצעות האתר, על הרוכש למסור פרטים אישיים שלו ולבחור האם ברצונו לקבל מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות או ספרים/קבצים להורדה בדואר האלקטרוני.

אין לרשום לאתר האינטרנט אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו.

הרישום לאתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של הלקוח הרשום.

לקוח שנרשם לאתר אחראי לעדכן את מנהל האתר בכל שינוי שיחול בפרטיו האישיים כפי שפורטו בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו. החברה לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם האתר בגין אי עדכון הפרטים כאמור.

לקוח שאישר בעת מילוי "טופס פרטים אישיים" לקבל מהאתר מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בדואר אלקטרוני, ייכנס למאגר הלקוחות של האתר ויקבל ממנו דואר אלקטרוני ומסרונים מעת לעת. אישור הלקוח לפי סעיף זה יהווה הסכמה לקבלת מידע פרסומי ושיווקי מהאתר כאמור, לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- . אישור זה יהיה בתוקף עד למועד ביטולו על ידי הלקוח, בהודעה מפורשת למנהל האתר.

אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע בניגוד לדין ובפרט בניגוד לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- . מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת או ברגשות הציבור, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.

הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים על ידי משתמשי האתר ורשאית למנוע פרסום תכנים המפרים את האמור לעיל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו וכן למחוק תכנים אלה.

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

הזמנת מוצרים באתר ואספקתם

ככלל, המוצרים המוצעים למכירה באתר הם ווירטואליים בלבד ולא קיימת אפשרות לרכוש אותם מודפסים, אלא בגרסתם הדיגיטלית בלבד.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, וכל רכישה באתר מחויבת בתשלום מע"מ כדין.

כל רכישה באתר האינטרנט תיעשה באמצעות חשבון PAYPAL , בתשלום בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית.

בסיום ביצוע ההזמנה, יישלח למזמין דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה שביצע ויהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי מנהל האתר. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי/הבנק.

הזמנה המבוצעת באמצעות האתר תחויב ותישלח ללקוח רק לאחר שליחת המוצר/הספר/השאלון/הקובץ אוטומטית על ידי האתר בדואר האלקטרוני ללקוח

זמן האספקה של ההזמנה הוא מיידי, מייד אחר קבלת אישור מחברת האשראי/הבנק. במקרים של ניתוק חשמל או נפילת רשת מנהל האתר מתחייב לספק את הקובץ/הספר הנרכש מייד לאחר חזרת הזרם/המרשתת.

במידה ולא נתקבל קובץ בדואר אלקטרוני כפי שאמור להגיע על הלקוח מוטלת האחריות לעדכן את מנהל האתר על כך, ומנהל האתר מתחייב בכך לספק את הקובץ/השאלון באופן ידני.

מנהל האתר בחינות שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את המבצעים וההטבות המפורסמים באתר בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות  לאחר פרסומם באתר האינטרנט.

מובהר כי המחירים המוצגים באתר מתעדכנים באמצעים ממוחשבים ומטבע הדברים עשויות לחול תקלות במחיר המוצג, בשיוך למבצע מסוים וכיוצ"ב. ככל שיחולו תקלות כאמור, יהי רשאי מנהל האתר לבטל את העסקה והמוצרים לא יישלחו ללקוח.

 

מדיניות החלפת מוצרים שנרכשו באתר

לא ניתן לבטל עסקה ו/או להחליף ו/או להחזיר קובץ/שאלון/בחינה/פתרון/ספר כלשהו לאחר תום העסקה.

 

קניין רוחני

מנהל האתר הינו בעל מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר לאתר בחינות ולתכניו, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. גולשי האתר אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת מנהל האתר בכתב ומראש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של אתר "בחינות", אלא אם מנהל האתר התיר זאת במפורש בכתב ומראש.

 

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מלקוחות האתר במסגרת מילוי "טופס פרטים אישיים" באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של מנהל האתר.

מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת אתר בחינות, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של האתר או מי מטעמו. מנהל האתר לא ימסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם יידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין מנהל האתר; (ג) אם יארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר – מנהל האתר יהיה זכאי להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי חבר המועדון, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של העברת פרטי חבר המועדון לגוף אחר כאמור, מנהל האתר ימסור הודעה לחברי המועדון.; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלו כי חבר המועדון ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בחברי מועדון אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצלו חשד כי חבר המועדון עשה שימוש בחברותו במועדון לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצלו חשד כי חבר המועדון הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם מנהל האתר ו/או עם מי מטעמו; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת המועדון, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים במועדון או המעורבים בהפעלתו.; (ח) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחבר המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ט) לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון; (י) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (יא) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies. לחברי המועדון לא תהיה טענה או דרישה כלפי מנהל האתר בקשר למסירת פרטי חבר המועדון כאמור.

שימוש כאמור בסעיף . לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינו של מהל האתר וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א . אתר בחינות לא יחשב כמפירת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – , שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

לקוחות האתר מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטיהם האישיים וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. לקוחות האתר מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיהם האישיים ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

לקוחות המתנגדים לשימוש בפרטיהם האישיים ו/או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר הלקוחות של אתר בחינות ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך למנהל האתר.

 

אחריות

מנהל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות שיגרום לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, ללקוח או לצד שלישי כלשהו, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.

אתר בחינות ומנהל האתר אינם מתחייבים כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, גולשי האתר מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הם מעוניינים לשמור.

מנהל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, יהי מנהל האתר רשאי מכל סיבה שתיראה לו סבירה לנקוט בכל פעולה כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק יובהר כי לאף אדם לא תהא כל טענה או זכות בקשר לפעולות בהן ינקטו מנהלי האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי מנהל האתר אינו ולא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שיינקטו כאמור.

רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. מנהל האתר נוקט באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי לקוחות האתר אולם לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. מנהל האתר אינו מתחייב שהשירותים והמידע באתר ובשרתי האתר (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, לקוחות האתר משחררים את מנהל האתר ו/או מי מטעמו מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד האתר ומנהל האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

 

דרכי התקשרות

דרכי ההתקשרות עם מנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי מנהל האתר עצמו, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

דרכי ההתקשרות עם מנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של אתר בחינות שאלו הם פרטיו:

שירות הלקוחות של אתר בחינות

info@bhinoot.com

יובהר כי אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון מועדון הלקוחות של אתר בחינות.

אתר בחינות שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה או באתר.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר האינטרנט, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.

.אנו מאחלים לך גלישה מהנה באתר וקריאה נעימה.